Uslovi i odredbe

1.  Svrha. Motion Picture Licensing Company (International) Limited ("MPLC") daje Korisniku licence ("Korisnik licence") neisključivu licencu ("Licenca") da javno vrši dole navedene "Radnje" zaštićene autorskim i srodnim pravima, u  skladu sa Uslovima i odredbama naznačenim u ovom Krovnom Ugovoru o licenci („Ugovor“).

2. Pravo. MPLC garantuje i izjavljuje da je obezbedio odgovarajuća prava pod Zakonom o autorskim i srodnim pravima, pod kojim će izdati ovu Licencu.

3. Rok. "Rok" će značiti period koji počinje na "Datum početka" naveden u Krovnom ugovoru za licencu ("Prijava"), a nakon toga će se nastaviti za periode od po jedne (1) godine, osim ako ih jedna strana ne otkaže dajući šezdeset (60) dana unapred pisano obaveštenje pre isteka navedenog perioda ili bilo kog naknadnog perioda. Svaki period od jedne (1) godine tokom ovog roka se ovde naziva „ugovorna godina“. Ako Korisnik licence ne obavesti blagovremeno MPLC o nameri da okonča saradnju, ovaj Ugovor će ostati na snazi tokom cele ugovorne godine, a Korisnik licence će biti odgovoran za celokupnu godišnju naknadu za MPLC prema ovom Ugovoru. MPLC neće vršiti povraćaj novca ili kredita u slučaju prevremenog raskida od strane Korisnika licence.                      

4.  Prava. Javne aktivnosti utvrdjene ovim Ugovorom obavljaće se u prostorijama koje su navedene u prijavi osim ako Korisnik licence ne odluči drugačije, i vršiće se preko bilo kakvih kanala uključujući, ali bez ograničenja  DVD, striming, preuzimanje ili emitovanje. Primarna svrha ovakvih prikazivanja je da zabave i/ili obrazuju ovlašćene gledaoce, pa se publika mora shodno tome ograničiti. Nikakvi posebni naslovi ili bilo koji likovi iz takvih naslova ili imena stvaralaca neće biti oglašavani niti objavljivani u široj javnosti, a publici se neće naplaćivati karte ili druge dažbine. Prikazivanja se ne mogu koristiti za reklamiranje bilo koje robe ili usluge. Dela su definisana kao filmovi, televizijski programi i drugi audiovizuelni sadržaji koji su prvobitno namenjeni ličnoj upotrebi samo za koje je MPLC dobio pravo na Licencu prema parametrima navedenim u ovom dokumentu i isključuje premijerno prikazivanje u kućnom bioskopu.

5. Taksa. Ugovorena taksa za Licencu za prvu ugovornu godinu ovog Ugovora navedena je u Prijavi, čiji iznos se plaća MPLC, i ne uključuje PDV. Sledeće godine ugovora mogu uključivati prilagođavanja zasnovana na različitim faktorima, uključujući, ali ne ograničavajući se na prilagođavanja koja: (i) odražavaju svaku promenu u odnosu na Indeks potrošačkih cena (IPC) iz prethodne godine, i/ili (ii) odražavaju povećanje broja posetilaca ili prostorija obuhvaćenih ovim ugovorom. Na godišnjoj osnovi ili na zahtev MPLC, Korisnik licence će dostaviti MPLC informacije koje MPLC može zahtevati da odredi taksu za Licencu za naredne godine Ugovora. Ako Korisnik licence ne dostavi tražene informacije u roku od trideset (30) dana pre isteka roka, MPLC može nezavisno odrediti     taksu za Licencu koja je potrebna za tu ugovornu godinu. Taksa za Licencu za svaku narednu ugovornu godinu  dospeva i plaća se najkasnije do svake godišnjice ovog Ugovora.

6. Ograničenja. Posebni naslovi koje Korisnik licence može javno prikazivati prema ovom Ugovoru su naslovi koje prave i/ili distribuiraju samo kompanije vlasnici prava povezani sa MPLC. MPLC izjavljuje da on ili njegovi nosioci   prava ne mogu posedovati odgovarajuća prava na određene pojedinačne naslove ili, zbog isteka tih prava tokom  trajanja ovog Ugovora, MPLC može u bilo koje vreme tokom trajanja ovog Ugovora poslati obavezujuća obaveštenja da određeni naslovi ne mogu ili se možda više neće javno prikazivati prema ovom Ugovoru. Takva obaveštenja će biti obavezujuća i na snazi za Korisnika licence kada budu primljena.

7. Samo legalno dobijeni naslovi. Korisnik licence može javno prikazivati samo legalno dobijene naslove obuhvaćene ovim Ugovorom. Odgovornost za pribavljanje naslova je na Korisniku licence, a troškove nabavke naslova snosi isključivo Korisnik licence i odvojeni su i različiti od ugovorene naknade za javnu dozvolu za prikazivanje.

8. Nikakva druga prava. Korisnik licence ne sme nezakonito umnožavati, uređivati ili na drugi način menjati naslove dobijene za potrebe javnog prikazivanja prema ovom Ugovoru. Sva prava koja nisu dodeljena Korisniku licence u ovom Ugovoru izričito su rezervisana za MPLC i/ili njegove nosioce prava.

9. Odvojene takse. Sve posebne takse koje mogu nastati zbog muzičkih izdavača ili Udruženja kolekcionara za muzičke izdavače, za pravo na javno izvođenje muzičke sadržine u bilo kom delu obuhvaćenom ovim Ugovorom, isključivo su odgovornost Korisnika licence i nisu odgovornost MPLC

10. Zadatak. Korisnik licence ne može da dodeli ovaj Ugovor bez prethodnog pisanog pristanka MPLC, osim što će Korisnik licence (a) dodeliti ovaj ugovor u vezi sa spajanjem, konsolidacijom ili prodajom svoje imovine i poslovanja, (b) dostaviti MPLC hitno obaveštenje zastupstva, uključujući podatke za kontakt za zastupnika, i (c) zastupnik garantuje izvršenje svih obaveza Korisnika licence prema ovom Ugovoru. Ovaj Ugovor može dodeliti MPLC.

11. Obaveštenja. Svako predviđeno obaveštenje biće dato lično; prvoklasnom poštanskom pretplatom; ili preko renomirane noćne kurirske službe; upućeno stranci koja će biti obaveštena kako je navedeno u prijavi. Datum ličnog dostavljanja ili slanja takvog obaveštenja poštom predstavlja datum uručenja

12. Raskid Ugovora. MPLC zadržava pravo da raskine ovaj Ugovor zbog bilo kakvog kršenja Uslova i odredbi od strane Korisnika licence. U slučaju takvog raskida, neće biti vraćena taksa za licencu. Odustajanje od strane MPLC ili Korisnika licence zbog bilo kog posebnog kršenja od strane drugog neće predstavljati odustajanje od prethodnog, nastavljenog ili naknadnog kršenja istog, ili bilo koje druge odredbe ovog Ugovora. Ako se bilo koji deo ovog Ugovora utvrdi kao neizvršiv, ostatak ovog Ugovora ostaje na punoj snazi.

13. Zakonske takse. U slučaju da MPLC angažuje advokata da ostvari svoja prava po ovom Ugovoru na osnovu kršenja od strane Korisnika licence, bilo kog uslova ovog Ugovora, Korisnik licence se slaže da plati razumne troškove i advokatske takse koje je napravio MPLC.

14. Garancije. Korisnik licence garantuje da su informacije koje je dao Korisnik licence istinite, tačne i potpune u svakom pogledu. Prihvatanje ovog Ugovora može se izvršiti putem elektronske saglasnosti, ručnog potpisa ili plaćanja naknade za licencu.

15. Ovlašćenje. U meri u kojoj je pre datuma početka ovog Ugovora Korisnik licence možda povređivao prava koja poseduje MPLC, MPLC se ovim slaže da neće tražiti pravni lek ili podneti bilo kakav zahtev za bilo koje i sve moguće povrede koje bi bile s dozvolom po ovom Ugovoru. MPLC daje ovo ovlašćenje samo u pogledu  prava koja ima, i nije ovlašćen niti opunomoćen da napravi bilo kakvo prikazivanje ili ovlašćenje u pogledu prava drugih.

16. Srpski Zakon. Prijava i ovi Uslovi i odredbe sadrže pun i potpuni sporazum između MPLC i Korisnika licence i tumačiće se u skladu sa zakonima Republike Srbije i Strane podležu neisključivoj nadležnosti sudova Republike Srbije u vezi sa bilo kojim zahtevom ili pitanjem koje nastane u vezi sa ovim Ugovorom.